The second call for the sole shareholder to submit share documents

19.10.2020

Zarząd spółki pod firmą Victoria Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kąty Grodziskie 105, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305793, NIP: 7591554483, REGON: 551186334 (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa spółkę Victoria Dom Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Kąty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, Polska w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Podstawa prawna art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę
– Michał Jasiński – Prezes Zarządu
– Waldemar Wasiluk – Wiceprezes Zarządu
– Anna Piotrowska – Członek Zarządu
– Bożena Subda – Członek Zarządu