Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Danych zebranych na podstawie formularza kontaktowego jest spółka pod firmą Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305793, (dalej: Spółka);
2. U Administratora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Beata Tokarska, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@victoriadom.pl lub na adres siedziby wskazany powyżej.
3. Celem przetwarzania danych jest udzielanie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz przekazywanie informacji o produktach i usługach związanych z działalnością Administratora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach udzielonej zgody, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a RODO.
5. Dostęp do danych mogą mieć wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych oraz podmioty, którym dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki oraz udostępnione spółkom współpracującym tj. Dom Kredytowy Victoria sp. z o.o., Równoległa Development sp. z o.o., Młodnicka Development Sp. z o.o., Victoria 2019 Sp. z o.o., Kliny Development Sp. z o.o., VG Sp. z o.o. oraz VG Bis Sp. z o.o. wyłącznie na podstawie zawartych umów i w zakresie celów określonych w pkt 3.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, a w przypadku wyrażanie dodatkowej zgody na marketing produktów własnych oraz na przekazywanie informacji handlowych przez Spółkę w formie elektronicznej lub telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody;
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne do umożliwienia kontaktu z nami.
9. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.victoriadom.pl automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany również w formie profilowania, w zakresie Państwa aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Państwu informacji o produktach i usługach, których nabyciem mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
  • Sprostowania danych (art. 16 RODO)
  • Ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia zapomnianym),
  • Przeniesienia danych (art. 20RODO),
  • Wycofania w dowolnym momencie wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o wcześniej wyrażoną zgodę i miało miejsce przed skorzystaniem przez osobę z prawa do wycofania zgody.

12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony 13. Danych kierując korespondencję na adres wskazany w pkt 1 i 2,
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania jej danych przez Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.