Raporty Victoria Dom

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku

19.08.2019

Zarząd Spółki Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport półroczny skonsolidowany za okres od 01 stycznia 2019 rok do 30 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna: § 11 ust. 2 oraz § 13 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst “. § 11 ust. 2 oraz § 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych” Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Waldemar Wasiluk – Wiceprezes Zarządu