Raporty Victoria Dom

Raport roczny Victoria Dom S.A. za 2017 rok

15.05.2018

Zarząd spółki pod firmą Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ( “Spółka” ) przekazuje raport roczny Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 14 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst “. § 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych” Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Jasiński – Prezes Zarządu