Raporty Victoria Dom

Raport półroczny Victoria Dom SA za rok 2015

30.09.2015

Spółka Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości raport półroczny Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Raport ten obejmuje:

  • Oświadczenia Zarządu
  • Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe Spółki
  • Wybrane dane finansowe Spółki

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW SA oraz : § 11 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 2 Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot SA Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Sebastian Jasiński – Prezes Zarządu