Raport półroczny Victoria Dom SA za 2014r.

Sprawdź

RAPORT PÓŁROCZNY VICTORIA DOM SA ZA 2014R.

Raport półroczny Victoria Dom SA za 2014r.

Spółka Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości raport półroczny Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Raport ten obejmuje:
  • Oświadczenia Zarządu
  • Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe Spółki
  • Wybrane dane finansowe Spółki
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO Załączniki: Osoby reprezentujące podmiot:
  • Waldemar Wasiluk – Wiceprezes Zarządu

Nasze nowości