Prospekt emisyjny

Sprawdź

PROSPEKT EMISYJNY PROGRAMU OBLIGACJI ZATWIERDZONY PRZEZ KNF

ZASTRZEŻENIE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej obligacji na okaziciela emitowanych przez Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”) jest Prospekt Emisyjny  Podstawowy („ Prospekt”), który w dniu 23 marca 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem przeprowadzenia ofert publicznych Obligacji na okaziciela oferowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 złotych.
Obligacje będą zaoferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze powtarzających się emisji. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Oferty. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Oferty. Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Oferty i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Prospekt przedstawia ogólne informacje dotyczące Obligacji, jakie mogą być emitowane na podstawie niniejszego Prospektu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Oferty.
Elektroniczna wersja Prospektu wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz Ostateczne Warunki Oferty publikowane są zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) na stronie internetowej spółki Victoria Dom S.A. (www.victoriadom.pl), na stronie internetowej Oferującego NWAI Domu Maklerskiego S.A. (www.nwai.pl). oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt nie będzie przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Nasze nowości