Obligacje Victoria Dom

Informacje o obligacjach

Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 23 stycznia 2016 r. Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

Rodzaj emitowanych obligacji

Niezabezpieczone obligacje na okaziciela

Wielkość emisji

Seria Y1 - do 30.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł
Seria Y2 - do 70.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł

Oprocentowanie

zmienne, WIBOR 6M + 6,30% marży w skali roku

Wypłata odsetek

Półroczna

Wartość emisji

100.000.000 zł

Cel emisji

Refinansowanie Innych Obligacji Emitenta na drodze ich nabycia celem umorzenia od podmiotów nabywających Obligacje. Pozostała kwota po odliczeniu Kosztów Emisji, zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

Termin wykupu obligacji

27 września 2026 roku

Autoryzowany Doradca

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji serii Y1/Y2

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż emisja obligacji serii Y1/Y2 doszła do skutku.

Obligacje Y1 i Y2 wyemitowane zostały w ramach programu emisji o łącznej wielkość nie większej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych. 

W dniu 27 września 2023 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału 30.000 sztuk (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji serii Y1 oraz 70.000 sztuk (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) obligacji serii Y2 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową 6,30% w skali roku, a odsetki od nich wypłacane będą̨ w okresach półrocznych. Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod jednym kodem ISIN. Termin zapadalności obligacji serii Y1/Y2 został ustalony na dzień 27 września 2026 roku. 

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst pod numerem VID0926.