Obligacje Victoria Dom

Informacje o obligacjach

Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 23 stycznia 2016 r. Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

Rodzaj emitowanych obligacji

Niezabezpieczone obligacje na okaziciela

Wielkość emisji

do 11.200 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł

Oprocentowanie

zmienne, WIBOR 6M + 6,50 % marży w skali roku

Wypłata odsetek

Półroczna

Wartość emisji

11.200.000 zł

Cel emisji

Refinansowanie Innych Obligacji Emitenta na drodze ich nabycia celem umorzenia od podmiotów nabywających Obligacje. Pozostała kwota po odliczeniu Kosztów Emisji, zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

Termin wykupu obligacji

21 czerwca 2026 roku

Autoryzowany Doradca

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji serii X

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż emisja obligacji serii X doszła do skutku.

W dniu 23 czerwca 2023 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału 11.200 sztuk (słownie: jedenaście tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową 6,50% w skali roku, a odsetki od nich wypłacane będą̨ w okresach półrocznych. Termin zapadalności obligacji serii X został ustalony na dzień 21 czerwca 2026 roku.

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst pod numerem VID0626.