Obligacje Victoria Dom

Informacje o obligacjach

Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 23 stycznia 2016 r. Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

Rodzaj emitowanych obligacji

Niezabezpieczone obligacje na okaziciela

Wielkość emisji

do 75.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł

Oprocentowanie

zmienne, WIBOR 6M + 7,00% marży w skali roku

Wypłata odsetek

Półroczna

Wartość emisji

50.184.000 zł

Cel emisji

Refinansowanie Innych Obligacji Emitenta na drodze ich nabycia celem umorzenia od podmiotów nabywających Obligacje. Pozostała kwota po odliczeniu Kosztów Emisji, zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

Termin wykupu obligacji

21 marca 2026 roku

Autoryzowany Doradca

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji serii V

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż emisja obligacji serii V doszła do skutku.

W dniu 21 marca 2023 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału 50 184 (pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery tysiące) obligacji serii oznaczonej literą „V”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości 50 184 000 (pięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową 7,00% w skali roku, a odsetki od nich wypłacane będą̨ w okresach półrocznych. Termin zapadalności obligacji serii V został ustalony na dzień 21 marca 2026 roku. 

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst pod numerem VID0326.