Obligacje Victoria Dom

Obligacje seria V

Logo giełdy Catalyst

Informacje o obligacjach

Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 23 stycznia 2016 r. Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

Rodzaj emitowanych obligacji

Niezabezpieczone obligacje na okaziciela

Wielkość emisji

do 75.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł

Oprocentowanie

zmienne, WIBOR 6M + 7,00% marży w skali roku

Wypłata odsetek

Półroczna

Wartość emisji

50.184.000 zł

Cel emisji

Refinansowanie Innych Obligacji Emitenta na drodze ich nabycia celem umorzenia od podmiotów nabywających Obligacje. Pozostała kwota po odliczeniu Kosztów Emisji, zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

Termin wykupu obligacji

21 marca 2026 roku

Autoryzowany Doradca

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Warunki emisji obligacji

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji serii V

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż emisja obligacji serii V doszła do skutku.

W dniu 1 marca 2023 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie emisji 75.000 sztuk (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową 7,00% w skali roku, a odsetki od nich wypłacane będą̨ w okresach półrocznych. Termin zapadalności obligacji serii V został ustalony na dzień 21 marca 2026 roku.


Zastrzeżenia

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą Oferty Publicznej 75.000 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii V (Obligacje serii V) spółki Victoria Dom Spółka Akcyjna (Emitent), o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje serii V są oferowane trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm. „Ustawy o Ofercie”), która wymaga opublikowania Memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b, z zastrzeżeniem, że na podstawie art. 31zb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 Ustawy o Ofercie. Memorandum Informacyjne opublikowane zostało na stronie internetowej Emitenta www.victoriadom.pl oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. www.michaelstrom.pl/. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na niniejszej stronie. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum Informacyjnym, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum Informacyjnego. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Obligacji serii V powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych. Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.