Obligacje Victoria Dom

Informacje o obligacjach

Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 23 stycznia 2016 r. Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

Rodzaj emitowanych obligacji

Niezabezpieczone obligacje na okaziciela

Wielkość emisji

do 20.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł

Oprocentowanie

zmienne, WIBOR 3M + 4,80% marży w skali roku

Wypłata odsetek

Kwartalna

Wartość emisji

5.272.000 zł

Cel emisji

Finansowanie zakupu gruntów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności deweloperskiej Emitenta

Termin wykupu obligacji

30 sierpnia 2025 roku

Autoryzowany Doradca

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. i Noble Securities S.A.

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji serii U

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż emisja obligacji serii U doszła do skutku.

W dniu 25 sierpnia 2022 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału do 5.272 sztuk (słownie: pięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę odsetkową 4,8% w skali roku, a odsetki od nich wypłacane będą̨ w okresach kwartalnych. Termin zapadalności obligacji serii U został ustalony na dzień 30 sierpnia 2025 roku.

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst pod numerem VI10825.