Obligacje Victoria Dom

Informacje o obligacjach

Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 23 stycznia 2016 r. Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

Rodzaj emitowanych obligacji

Niezabezpieczone obligacje na okaziciela

Wielkość emisji

do 70.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł

Oprocentowanie

zmienne, WIBOR 6M + 5,50% marży w skali roku

Wypłata odsetek

Półroczna

Wartość emisji

70.000.000 zł

Cel emisji

Finansowanie zakupu gruntów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności deweloperskiej Emitenta

Termin wykupu obligacji

11 stycznia 2025 roku

Autoryzowany Doradca

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji serii T

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż emisja obligacji serii T doszła do skutku.

W dniu 17 września 2021 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału do 70.000 sztuk (słownie: siedemdziesięciu tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową 5,5% w skali roku, a odsetki od nich wypłacane będą̨ w okresach półrocznych. Termin zapadalności obligacji serii T został ustalony na dzień 11 stycznia 2025 roku.

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst pod numerem VIC0125.