Obligacje Victoria Dom

Informacje o obligacjach

Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 23 stycznia 2016 r. Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

Rodzaj emitowanych obligacji

Niezabezpieczone obligacje na okaziciela

Wielkość emisji

do 100.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł

Oprocentowanie

zmienne, WIBOR 6M + 5,95% marży w skali roku

Wypłata odsetek

Półroczna

Wartość emisji

100.000.000 zł

Cel emisji

Cel nie został określony. Po odliczeniu kosztów emisji całość środków z emisji Obligacji zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

Termin wykupu obligacji

21 grudnia 2026 roku

Autoryzowany Doradca

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. (agent emisji) oraz Dom Maklerski BDM S.A., Noble Securities S.A., IPOPEMA Securities S.A. i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako członkowie konsorcjum dystrybucyjnego

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji serii P2023A

Zarząd Victoria Dom S.A. („Spółka”) w dniu 18 grudnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 100.000 (słownie: sto tysięcy) niezabezpieczonych obligacji serii P2023A o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) („Obligacje”).

Warunkowy przydział Obligacji został dokonany przez Zarząd Spółki zgodnie z listą przydziałową podmiotów, którym zostały warunkowo przydzielone Obligacje, ustaloną przez Agenta Emisji, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym w postaci zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

W dniu 27 września 2023 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału 30.000 sztuk (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji serii Y1 oraz 70.000 sztuk (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) obligacji serii Y2 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową 6,30% w skali roku, a odsetki od nich wypłacane będą̨ w okresach półrocznych. Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod jednym kodem ISIN. Termin zapadalności obligacji serii Y1/Y2 został ustalony na dzień 27 września 2026 roku. 

W dniu 21 grudnia 2023 r. Zarząd powziął informację o dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ostatecznego rozrachunku Obligacji.

Tym samym Spółka informuje, że emisja Obligacji doszła do skutku.

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst pod numerem VID1226.