Obligacje seria E

Sprawdź

Informacje o obligacjach seria E

 
Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 23 stycznia 2016r.
Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.
Najważniejsze informacje na temat emisji obligacji:
Rodzaj emitowanych obligacji Niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii E
Wielkość emisji do 10.500 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równiej 1.000 zł
Oprocentowanie zmienne, WIBOR 3M + 4,25% marży w skali roku
Wypłata odsetek Kwartalna
Wartość emisji do 10.500.000 zł
Cel emisji Finansowanie zakupu gruntów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności deweloperskiej Emitenta
Termin wykupu obligacji 7 lutego 2021 roku
Autoryzowany Doradca NWAI Dom Maklerski SA

INFORMACJA O DOJŚCIU DO SKUTKU EMISJI I PRZYDZIALE OBLIGACJI SERII E

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż emisja obligacji serii E doszła do skutku. W dniu 7 lutego 2017 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/02/2017 w sprawie przydziału 6.060 (sześć tysięcy sześćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda.
Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę odsetkową 4,25%, a odsetki od nich wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin zapadalności obligacji serii E został ustalony na dzień 7 lutego 2021 r.
 
Zastrzeżenie prawne

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą Oferty Publicznej do 10.500 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii E (Obligacje Serii E) spółki Victoria Dom Spółka Akcyjna (Emitent), o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Obligacje Serii E są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy, tj. na podstawie Memorandum Informacyjnego, które stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie i Ofercie publicznej. Memorandum Informacyjne opublikowane zostało na podstawie art. 45 i art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie publicznej na stronie internetowej Emitenta www.victoriadom.pl oraz NWAI Dom Maklerski S.A. www.nwai.pl. Treść Memorandum Informacyjnego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na niniejszej stronie. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum Informacyjnym, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum Informacyjnego.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Obligacji serii E powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych.

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

Nasze nowości