Klauzula informacyjna

Sprawdź

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Kąty Grodziskie 105.
Cele przetwarzania
Państwa dane osobowe zbierane przed zawarciem umowy (rezerwacyjnej/deweloperskiej /przedwstępnej/przenoszącej własność nieruchomości) oraz w trakcie jej trwania będą przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi zapytań, zawarcia umów towarzyszących, na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym między innymi: obsługa reklamacji, wystawianie i przechowywania faktur, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym między innymi: udokumentowania transakcji, tworzenia analiz, wykonywania badań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
4. wskazanych w treści wyrażonej zgody, w tym między innymi przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych
W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: bankom – w celach związanych z prowadzeniem indywidualnego rachunku nabywcy prowadzonego w ramach mieszkaniowego rachunku powierniczego, notariuszom, zarządcom budynków, generalnym wykonawcom, audytorom upoważnionym przez Administratora do przeprowadzania audytów. Państwa dane mogą być także udostępnione podmiotom, z którymi Administrator współpracuje, w szczególności spółce Dom Kredytowy Victoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kąty Grodziskie 105.

Brak obowiązku podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe ale konieczne w celu zawarcia i realizacji Umowy lub celów zawartych w treści wyrażonej zgody.

Czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez:
1. czas niezbędny do realizacji umowy;
2. czas wykonywania obowiązków prawnych, np. czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej;
3. czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku przechowywania danych osobowych np. otrzymać karę finansową od właściwego organu administracji;
4. czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej Umowy;
5. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia.

Prawa osoby której dane dotyczą
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail.: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 00.

Dane kontaktowe Administratora
Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kąty Grodziskie 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305793. W celu realizacji przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@victoriadom.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 741 62 62.

Nasze inwestycje