Obligacje seria B

Sprawdź

Obligacje serii B

Informacje o obligacjach serii B

Obligacje Victoria Dom S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 12 czerwca 2014r.

Informacje o obligacjach seria B

Victoria Dom jest 187 emitentem na rynku Catalyst oraz 144 emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

Najważniejsze informacje na temat emisji obligacji:
Rodzaj emitowanych obligacji Niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii B
Wielkość emisji 18.050 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równiej 1.000 zł
Oprocentowanie zmienne, WIBOR 6M + 5,9% marży w skali roku
Wypłata odsetek Półroczna
Wartość emisji 18.050.000 zł
Cel emisji Finansowanie zakupu gruntów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności deweloperskiej Emitenta
Termin wykupu obligacji 4 luty 2017 roku
Rynki Catalyst ASO GPW i BONDSPOT SA
Autoryzowany Doradca NWAI Dom Maklerski SA
Dokument informacyjny jest dostępny na stronie GPW CATALYST w zakładce Dokumenty Emitentów pod linkiem: gpwcatalyst.pl/dokumenty_informacyjne?bset_id=1001
Zastrzeżenie
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2008 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Został przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną obligacji serii E emitowanych przez Victoria Dom S.A. (Spółka, Emitent). Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9 ustawy, Emitent udostępni do publicznej wiadomości memorandum informacyjne, którego treść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum informacyjne zostanie opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.victoriadom.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.nwai.pl.
Informacje zawarte w materiale zostały opracowane przy wykorzystaniu źródeł, które Emitent uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Pomimo, iż przy sporządzeniu dokumentu dołożono należytej staranności, należy mieć na względzie, iż może on nie zawierać wszystkich informacji istotnych dla oceny Spółki. Odbiorca niniejszego materiału powinien przeprowadzić własną analizę informacji zawartej lub przytoczonej w niniejszym materiale, jak również ocenę merytoryczną oraz ocenę ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Nasze nowości